Course Organisers Wanlu Liu wanluliu@intl.zju.edu.cn
Academic staff Hugo Samano (HS) samano@intl.zju.edu.cn
Melanie STEFAN (MS) melanie.stefan@ed.ac.uk
Course Administrator Qimei (Beth) Zhu qimeizhu@intl.zju.edu.cn
Teaching Assistant Ziwei Xue xueziwei@zju.edu.cn
Teaching Assistant Ruonan Tian ruonan.21@intl.zju.edu.cn
Teaching Assistant Yixin Guo yixin.19@intl.zju.edu.cn